เร าผูกพัน หลังสงกร านต์ค าดได้คนละ4,000

วันที่ 18 มีนาคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง กล่าวถึงโครงการ

เร าผูกพันที่ดูแลกลุ่มข้าร าชการ ว่าร ายละเอี ยดโครงการนั้นยังไ ม่มีข้อสรุป

โดยภาพรวมมีข้าร าชการอยู่ทั้งสิ้ นกว่า 1 ล้านคน และลู กจ้ างรั ฐอีก 2 แสนคน

ซึ่งต้องมีการคัดกรองก่อนว่าใครจะได้รับสิทธิบ้ าง ซึ่งเงื่ อนไขจะเป็นอย่ างไร เกณฑ์เงิ นเดือนไ ม่เกินเท่าไรนั้น

ยังไ ม่มีการหารือข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว เพราะรอให้โครงการที่มีอยู่ขณะนี้ อาทิ เร าชนะ ม.33 เร ารักกัน ผ่ านไปก่อน

คาดว่าจะสรุปได้ในช่วงหลังเทศกาลสงกร านต์ในเดือนเมษายนนี้

นายกฤษฎากล่าวว่า ที่แน่นอนคือข้าร าชการระดับสูงจะไ ม่ได้รับเงิ นช่วยเหลือจากโครงการแน่นอน

ส่วนเห ตุผลที่ช่วยกลุ่มข้าร าชการนั้น เพราะว่าไ ม่มีการปรับฐานเงิ นเดือนมานานแล้ว

เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ส่วนรูปแบบการจ่ ายเงิ นนั้นกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นรูปแบบใด

เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว รวมทั้งข้าร าชการจำนวนมากก็เข้าร่วมโครงการค นละครึ่งด้วย ซึ่งจะนำส่วนนี้มาพิจารณาด้วย

นายกฤษฎากล่าวว่า ส่วนวงเงิ นที่จะใช้ในโครงการ ถ้าพิจารณาแล้วว่าโครงการเร าผูกพันไ ม่ได้ออกมาในลักษณะของโครงการเยี ยวย า

ก็จะใช้เงิ นจากงบประมาณกลาง ซึ่งเป็นวงเงิ นจำนวนที่ไ ม่มากเท่าไร

เนื่องจากผู้ได้สิทธิน่ าจะอยู่ในหลักแสนคน และวงเงิ นน่ าจะได้ไ ม่เกิน 4,000 บ าท

ที่มา matichon