เงิ นเข้าบัตรอีกแล้ว

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) วันนี้ 18 มีนาคม 2564 รั ฐบ าลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 ร ายการเข้าบัตรฯ

คือ ค่ าน้ำฟรีและค่ าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบี ยนและทำตามเงื่ อนไขเท่านั้น

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รับความช่วยเหลือเป็นเงิ นสด 18 มีนาคม 2564

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะได้รับความช่วยเหลือ 2 ร ายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ดังนี้

1.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิ

คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรค นจน

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไ ม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำฟรี สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไ ม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิคือ

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย ด้ านผู้ที่ถือ บัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไ ม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าไฟฟรี สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

วิธีกดเงิ นสด บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สำหรับผู้ได้รับเงิ นค่ าน้ำฟรีค่ าไฟฟรีจาก

บัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สามารถกดเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้

1 สอดบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

2 เมื่อเข้าหน้ าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หมายเ หตุ

หากตู้ ATM ใดไ ม่มีปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะไ ม่สามารถทำร ายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

3 จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดเงิ นคงเหลือ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงิ นโอนเข้ามาหรือไ ม่ และเหลือยอดเงิ นที่สามารถกดได้เท่าไร

4 หน้ าจอจะแสดงยอดเงิ นคงเหลือที่ใช้ได้

โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไ ม่ หากต้องการถอนเ งิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

5 ระบบจะกลับมาที่หน้ าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซ้ำ

6 กดปุ่ม ถอนเ งิน

7 ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถูกต้อง ก็จะได้รับเ งินสดจากตู้ ATM

ขอบคุณ thebangkokinsight