ร าคาทองไ ทยพุ่งสูงรอบ2

ร าคาทองวันนี้พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น. พุ่งขึ้น 150 บ าท

และประก าศครั้งที่ 2 เวาลา 09.40น. พุ่มขี้นอีก 50 บ าท เมื่อเทียบกับประก าศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ าย ของวันพุธ

ที่ตลอดทั้งวันมีการประก าศร าคาทั้งหมด 4 รอบ รวมร าคาปรับขึ้น 100 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,950

รับซื้อบ าทละ 24,892.72

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,450

รับซื้อบ าทละ 25,350

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,000

รับซื้อบ าทละ 24,938.20

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,500

รับซื้อบ าทละ 25,400

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,800

รับซื้อบ าทละ 24,742.12

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,300

รับซื้อบ าทละ 25,200

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,752 ดอลลาร์

หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาลดลง 3.8 ดอลลาร์ สู่ระดับ 1,727.1 ดอลลาร์

เนื่องจากได้รับแร งกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ

ก่อนที่จะทราบผลการประชุมนโยบ ายการเงิ นของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) ซึ่งหลังทราบผลการประชุมเฟดทองคำดีดตัวขึ้นแ รง

จากการส่งสัญญ าณของเฟดว่าจะไ ม่มีการปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยจนถึงปี 2566

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตล าดเช้านี้เพิ่มขึ้น 130 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,200 ดอลลาร์ฮ่องกง