5ร าศี พ้นเคร าะห์ จากร้ ายกล ายเป็นดี

5ร าศี พ้นเคร าะห์ จากร้ ายกล ายเป็นดี

ร าศีกรกฎ

ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่ าย แม้ดูไ ม่กระตือรือร้นนักมองดูไปเรื่อยสบ าย เหมือนไ ม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นักแต่เขาชอบความสงบ

รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่ างสบ ายไ ม่ชอบความเป็นระเบี ยบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย

แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบ ายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร

ช่วงต้นเดือนที่ผ่ านมานั้น การงานของคุณดูติ ดขัดบ้ าง เพื่อนร่วมงานไ ม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่

เป็นเพราะบุญเก่าที่คุณทำไว้ ไ ม่ค่อยหนุนนำ เร าจะผ่ านช่วงเดือนนี้ไ ม่ได้

วาสนาจะเริ่มนำพา คนรักจะให้โ ชค การเงิ นจะดีขึ้นเรื่อยแบบไ ม่ทันได้คิด

ร าศีพิจิก

ชาวร าศีพิจิกเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและเเ ย่มาก

ภายในคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับอาร มณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โก รธและหงุ ดห งิดง่ าย

ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไ ม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่ านมา

เป็นช่วงข่ มขื่ นของชีวิตมีความท้อแท้ ฐานเงิ นย่อมเเ ย่ แต่ไ ม่ต้องห่วงค่ะหลังจากผ่ านช่ วงนี้เป็นต้นไปแล้ว

จากนี้ไป ดาวเสาร์โคจรพื้นด วงชะต า จะมาหนักอีกทีในช่วงรอบ 30 ปี

สำหรับการเงิ นในช่วงเดือนหน้ า เป็นจังหวะแรกที่คุณจะมีความโ ชคดี เป็นร าศีแห่งปีเลยก็ว่าได้

และ จังหวะที่ 2 จะเกิ ดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 40 ปีจะพ้นเค ราะห์ โช คล าภนำมา

ร าศีมีน

โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวร าศีอื่นไ ม่น้อยเลย รักความสวยงาม

รักความเรียบร้อยเป็นระเบี ยบ คุยเก่ง ช่างฝัน ช่างจินตนาการ มีความโรแมนติกอยู่ในตัวสูง

เขาจะพูดคุยถึงเ รื่ อ งนั้นเ รื่ อ งนี้ได้เรื่อย เขาเป็นคนที่วาดฝันแต่สิ่งดีสิ่งสวยงาม

โดยพย าย ามที่จะซ่ อนหรือลืมความจริงที่ไ ม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้

ชาวร าศีมีนจะไ ม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ต าม เป็นคนมีอาร มณ์ศิลปิน หวั่ นไหวง่ าย

ชอบคิดมาก ในช่วงที่ผ่ านมานี้นั้น ได้พบกับจุดตกต่ำของชีวิตมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว ทำให้หลายอย่ างเป็นเหมือนโ ซ่ตร วน

เหมือนเป็นเ ว รก ร ร มต่อกันมา ด วงของคุณในช่วงเดือนหน้ า

ในเ รื่ อ งของการทำงานนั้นควรจะมีจุ ดผิ ดพล าดเล็กน้อย ทำให้มีปัญห ากับเจ้าน ายบ้ าง

ขอให้คุณทำงานตามนโยบ ายตามกฎกติกาที่ดี แล้วชีวิตจะไ ม่มีปัญห าอะไร

ส่วนในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้น ในเดือนหน้าการเงิ นจะเริ่มหมุนคล่ องขึ้น อยู่ในช่วงด วงขึ้น

ถ้าหากซื้อทรัพย์สิน พวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้คุณเจริ ญงอกงามมากขึ้น

ร าศีเมษ

ชาวร าศีเมษเป็นคนที่ทนต่อแร งกดดัน ได้ดี ความที่เป็นคนตรงไปตรงมา จึงทำให้เขามีศั ตรูมาก

มีคนพูดถึงมากทั้งในทางบวกและทางลบถ้าชาวร าศีเมษเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้น

ไ ม่ต่อสู้ออกไปตรง ก็จะดีไ ม่น้อย แต่ใช่ว่าชาวร าศีเมษจะเกรงกลั ว การอดทนไ ม่ต่อสู้สำหรับชาวร าศีเมษนั้น

ดูจะย ากเย็นแสนเข็ ญยิ่งกว่าการบุกลุ ยเข้าไปเสี ยอีก สิ่งที่ชาวร าศีเมษสอนร าศีอื่นได้คือ ความมุ่งมั่นไ ม่ท้อถอย

แต่สิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้จากร าศีอื่นคือ “พลังอำนาจที่สยบผู้คนนั้น คือ ความรักและความเมตต า หาใช่ความรุ นแร งและป่าเถื่อนไ ม่”

ช่วงที่ผ่ านมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโคจรทับด วงคุณถึง 7 ปี ในช่วง 7 ปีนั้นมีทั้งเ รื่ อ งดีและเ รื่ อ งร้ า ยปะปนกันอยู่

ด วงคุณขึ้นอยู่กับด วงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หากประเท ศไทยเป็นอย่ างไรก็จะส่งผลกระทบให้ชาวร าศีเมษนั้นเกิ ดเห ตุก ารณ์คล้ายกัน

จังหวะที่ 2 ของด วงเ รื่ อ งการเ งิน ในช่วงเดือนมีนานี้สภาพการเ งินมีสภาพคล่องถ้าขยันก็จะไ ม่เป็นไ ม่มีปัญห า

การเงิ นไหลมาเทมา คนรักจะนำพาโช คล าภเข้ามาในชีวิต บ้ านหลังใ หญ่ รอคุณอยู่ในปีหน้ าแน่นอน

ร าศีธนู

ชาวร าศีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง แต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระ

รักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ เชื่ อถือในเห ตุผล ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนท าน ลึกใจร้อน

ทำอะไรชอบความร วดเร็วทันอกทันใจ ไ ม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชาวร าศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน

รู้ด้วยปัญญ าว่าดีหรือไ ม่ดีอย่ างไร แต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงี ยบเอาไว้คนเดียว

โดยไ ม่ปริปากออกมาในช่วงเวลา 2 ปีครึ่งที่ผ่ านมานั้น เป็นจังหวะที่ดาวเคร าะห์ เผชิญกับร าศีคนพอดิบพอดี

ทำให้มีเกณฑ์ในเ รื่ อ งของคู่ครอง มีเกณฑ์หย่ าร้ าง เลิ กลากันไปในที่สุด

หลังจากผ่ านช่วงเวลานั้นมาได้ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน ยังคงมีร ายจ่ ายที่มากอยู่

แต่ไ ม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรใส่เยอะ รักที่เหนื่ อยมามากพอสมควร ในช่วงเดือนพฤษภานี้

ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน การงานการเงิ นดีขึ้นเรื่อยเรื่อย มีผลพลอยได้จากคนรัก