ลงเร าชนะ ทำบัตรประชาชนให้ถึงบ้ าน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น มอบหม ายให้น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น

ร่วมกับเจ้าหน้ าที่คลังจ.แพร่ เจ้าหน้ าที่ธนาคารกรุงไทย ลูกจ้ างทีมตำบล และผู้นำท้องที่

ออกให้บริการลงทะเบี ยนโครงการเร าชนะ กลุ่มคนชร าที่มีปัญห าทางก ายภาพ ในพื้นที่ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

ขณะเดียวกันช่วงบ่ ายนายสมหวัง พ่วงบ างโพ ผวจ.แพร่

ได้มอบหมายให้นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมกับคลังจ.แพร่ ธนาคารกรุงไทย

และผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.แพร่ และกิ่งกาชาดอ.สูงเม่น

ลงพื้นที่ช่วย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่โครงการเร าชนะ สำหรับกลุ่มคนชร า ที่มีปัญห าทางก ายภาพ จำนวน 2 ร าย

ที่บ้ านเลขที่ 268/1 ม.9 และบ้ านเลขที่ 166 ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

พร้อมทั้งให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ 2 ร าย มอบถุงยังชีพ 4 ร าย

ลงพื้นที่ช่วย