กรมอุตุฯเตื อนภั ยฉบับที่ 2

เว็ บไ ซต์กรมอุตุฯ เผยแพร่ประก าศกรมอุตุฯ พายุฤดูร้ อนบริเวณประเท ศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564)

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

เตื อนภั ย ประเท ศไทยจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง กับมีลู กเห็บต กบ างพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่ า

โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน ตามลำดับ

จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพ ายุฤดูร้ อนที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่แข็ งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 21 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดน่ าน อุตรดิตถ์ พิ ษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองค าย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม

มุกดาหารกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาส ารคาม

ภาคกลาง: จังหวัดลพบุรี และสระบุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุตุฯ ฉบับที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำป าง พะเย า แพร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิ ษณุโลก พิจิตร กำแพงเชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ างทอง พระนครศรีอยุธย า

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรส าคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแร งระลอกใ หม่จากประเท ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนถึงร้ อนจัด

ขอบคุณ กรมอุตุฯ