ม.33เร ารักกัน รีบกด ยืนยันตัวตน

สำหรับมาตรการ ม33 เร ารักกัน ที่รั ฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่ านแอป เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564

พร้อมทั้งเปิ ดลงทะเบี ยนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน มาตร า 33 ที่เช็ คสิทธิ์แล้ว ได้รับเงิ นจำนวน 4,000 บ าท

จะต้องกดยืนยันสิทธิในแอพฯเป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม.33 เร ารักกัน ผ่ านแอพฯเป๋าตัง

1.กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่ าสุด 10.37.0

2.กดเปิ ดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลื อก G-Wallet

3.เลื อกเข้าใช้งาน ม33เร ารักกัน

4.กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่ วนบุคคล

5.เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความ ไ ม่สามารถใช้สิทธิ ม33เร ารักกัน ได้ในเวลานี้ ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้ นแล้ว

โดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น

จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิ ดังนี้

1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

รับวงเงิ นครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค.2564 รับวงเงิ นเข้า 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

22 มี.ค.2564 (รับเงิ นงว ดแรก)

29 มี.ค.2564

5 เม.ย.2564

12 เม.ย.2564

2.กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

จะได้รับวงเงิ นสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน

และจะได้รับเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

ก็จะได้รับวงเงิ นสะสม จำนวน 4,000 บ าทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงิ นจำนวน 4,000 บ าทได้ แต่ต้องใช้จ่ ายก่อนวันที่ ถึงสิ้ นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564

อย่ างไรก็ตามสามารถใช้ได้ทั้งซื้อสินค้ าและจ่ ายค่ าบริการกับร้ านค้ าที่เข้าร่วมมาตรการ

โดยมี 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ าค นละครึ่ง ร้ านค้ าเร าชนะ และขนส่งส าธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ