กรมอุตุฯเตื อนฝนตกหนัก ลมกระโ ชกแ รง

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย าประเท ศไทยมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง กับมีลูกเห็ บตกบ างพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่ า

โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากพ ายุฤดูร้ อนที่จะเกิ ดขึ้น โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่

ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไ ม่แข็ งแ รง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยหาย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิ ษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรมอุตุนิยมวิทย า