ตามทัวร์เที่ ยวไทย

จากกรณี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

แม้ศูนย์บริหารสถานก ารณ์ CV หรือ ศบค. จะขอความร่วมมือในช่วงเท ศกาลสงกร านต์

งดกิจกร รมบ างอย่ างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV แต่รั ฐบ าลยังสนับสนุนให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยสงกร านต์ปี 2564 รั ฐบ าลยังกำหนดให้วันที่ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดร าชการกรณีพิเศษ

ซึ่งเมื่อรวมกับวันเสาร์-อาทิตย์ จึงทำให้สงกร านต์ปีนี้ มีวันหยุดย าว 6 วันร วด ตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย.

เพื่อให้ประชาชนได้ออกเดินทางท่องเที่ยว เป็นการมอบความสุขให้ประชาชนในช่วงเท ศกาลปีใ หม่ไทย

สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเท ศไทย (ททท.)

ได้หารือเพื่อกำหนดโครงการรับรองการท่องเที่ยวในช่วงสงกร านต์อย่ างต่อเนื่อง

โดยเตรียมเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการต่าง ๆ ไ ม่ว่าจะเป็น โครงการทัวร์เที่ยวไทย สนับสนุนการสมทบเงิ นให้ประชาชนรับสิทธิเพื่อเดินทางท่องเที่ยว

รวมถึงโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติให้นำกลับไปทบทวน อุดช่อง ป้องกันการทุจริต

โดยกระทร วงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า ทั้ง 2 โครงการจะเสนอที่ประชุม ครม. ได้ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้มีร ายงานว่า โลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่า รั ฐบ าลเตรียมเปิ ดโครงการใ หม่ ทัวร์เที่ยวไทย แจ ก5,000 บ าท

ช่วยค่ าเที่ยว เพียงอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งร ายละเอี ยดเต็มต้องรอหลังมติ ครม. ที่คาดว่าจะออกมาเร็วๆ นี้

ซึ่งล่ าสุด ยังไ ม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการแจ กเงิ นดังกล่าว แต่มีร ายงานว่า เงิ น5,000 บ าท ที่จะให้นั้น

ไ ม่ใช่เป็นการแจ กเ งิน แต่เป็นการใช้จ่ ายต ามเงื่ อนไข ซึ่งความคืบหน้ าจะร ายงานให้ทราบต่อไป

อย่ างไรก็ตาม โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย แจ ก5,000 บ าท ร ายละเอี ยดต้องรอมติจาก ครม.ก่อนนะคะ