4กลุ่ม รับร วดเดียว4,000

วันที่ 22 มี.ค.64 สำหรับมาตรการ ม.33 เร ารักกัน เปิ ดให้ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์ จำนวน 4,000 บ าท โดยจะเริ่มจ่ ายเงิ นงว ดแรก วันที่ 22 มี.ค.

โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยล่ าสุดได้มีการขย ายระยะเวลาการกดยืนยันสิทธิถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

สำหรับประชาชนที่ต้องการได้รับเงิ นเยี ยวย าเป็นกลุ่มแรก จะต้องกดยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

ซึ่งจะได้เงิ นง วดแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564 เป็นจำนวนเงิ นทั้งหมด 1,000 บ าท และในงว ดถัดไป ทุกวันจันทร์

เป็นจำนวนสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ จนครบ 4,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ผู้ที่ไ ม่ผ่ านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ ทบทวนสิทธิ์ ได้เช่นกัน

โดยที่เว็บไซต์จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้ เช่นเดียวกับมาตรการ เร าชนะ

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสี่เหลือง)

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิ ดต ามฐานข้อมูลบัตรประชาชน

4. กด ขอทบทวนสิทธิ์

5. รอตรวจสอบสิทธิ์เร าชนะ ว่าผ่ านการทบทวนหรือไ ม่ ผ่ านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.

สำหรับ 4 กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์

กลุ่มที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ไ ม่ได้ลงทะเบี ยน วันที่ 21 ก.พ. 7 มี.ค.2564

กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า ไ ม่เป็นผู้ประกันตน ม.33

กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ ไ ม่เข้าเงื่ อนไขโครงการ

กลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบี ยน แต่ข้อมูลไ ม่ตรงกับทะเบี ยนของกรมการปกครอง

ขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์

-วันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน 2564 : เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์

-วันที่ 5 11 เมษายน 2564 : ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

-วันที่ 5 31 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่ านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

-วันที่ 12 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับวงเงิ นง วดแรก 4,000 บ าท