ร าคาทองล่ าสุดไ ม่เพิ่มไ ม่ลด

ร าคาทองวันนี้จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.25 น.

ร าคาคงที่ไ ม่เพิ่มไ ม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์

และเป็นร าคาเดียวกันกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่ านมา

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าคาทองแท่ง ขายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300