คลังตอบชัด ๆ คนละครึ่ง เฟส3

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการค นละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งจะไ ม่ได้ต่อโครงการทันทีที่จบ เฟส 2 ในวันที่ 31 มี.ค.2564

คาดว่าโครงการจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเร าชนะ และ ม.33 เร ารักกัน สิ้ นสุดในวันที่ 31 พ.ค.64

โดยผู้ได้รับสิทธิร ายเดิมอาจจะไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่อีกครั้ง เนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังแล้ว

เม็ดเงิ นหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจยังมีอยู่ถึงช่วงเดือน พ.ค.นี้

ซึ่งในช่วงก่อนเม็ดเงิ นจะหมดก็ต้องมามาสรุปอีกครั้ง เพื่อให้มีเม็ดเงิ นออกมาดูแลเศร ษฐกิจอย่ างต่อเนื่อง

ซึ่งจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิ น ในก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังค ม ซึ่งมีวงเงิ นเหลืออยู่กว่า 2 แสนล้านบ าท น.ส.กุลย า กล่าว

สำหรับโครงการค นละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์รวม 14,793,502 คน จากกรอบโครงการเดิม 15 ล้านคน ในจำนวนนี้

เป็นผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตร า 33 ประกันสังคมกว่า 5 ล้ านคน ซึ่งในส่วนนี้ ยังสมารถใช้สิทธิ์ในโครงการ ม33 เร ารักกัน

ได้รับเงิ นเยี ยวย าคนละ 4,000 บ าท จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งหลังจากนั้นคลังจะมาพิจารณาอีกครั้งว่า

โครงการค นละครึ่งเฟส 3 จะต้องให้เงิ นช่วยเหลือรายละเท่าไร

และระยะเวลาที่เหมาะสมควรเป็นอย่ างไร เพ่อเสนอให้ฝ่ายนโยบ ายพิจารณา

น.ส.กุลย า กล่าวว่า ประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของรั ฐ ตั้งแต่โครงการค นละครึ่ง เร าชนะ เป็นต้น

จะช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจทั้งปี 2564 ได้ 0.8% ส่วนเป้าหมายที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง

วางไว้ว่าอย ากให้ปีนี้เศร ษฐกิจโต 4% นั้น ก็จะต้องติ ดต ามว่ามีมาตรการส่วนใดบ้ างที่สามารถช่วยสนับสนุนได้

และยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉี ดวั คซีน ซึ่งหากมีการฉี ดทั่วโลก อาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวกลับมาได้