อนุมัติแล้ว เงิ นเที่ยวสงกร านต์5,000

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้ออกมาโพสต์โดยได้ระบุข้อความว่า ไปไหนกันดีน้า อนุมั ติยกชุดเอาใจสายเที่ ยวโดยเฉพาะ

เร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3 (2ล้านสิทธิ์)

ทัวร์เที่ ยวไทย (1ล้านสิทธิ์)

รอลิ้งลงทะเบี ยนได้ที่นี่

23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี( ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

และรมว.กลาโหม เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการ”เร าเที่ยวด้วยกัน ” ระยะที่ 3 และ

มาตรการ”ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อใช้กระตุ้นเศ รษฐกิจต่อเนื่องช่วงสงกร านต์ไปจนถึงครึ่งปีหลังหลังจากที่มาตรการทยอยสิ้ นสุดลงจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

โดยร ายละเอี ยดโครงการเบื้องต้นมีดังนี้

เร าเที่ยวด้วยกัน ลักษณะคล้ายเดิม

เพิ่มการสแกนหน้ ายืนยันตน ป้องการการสวมสิทธิ์

โครงการทัวร์เที่ ยวไทย

สมทบเงิ นไ ม่เกินคนละ 5,000 เพื่อเที่ยวผ่ านบริษัททัวร์

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

ส่วนวันที่ชัดเจน วิธีการรับสิทธิ์ รอฟังได้เลยเร็วๆนี้