นายกฯสั่ งแล้ว ต่ออ ายุกระตุ้นเศร ษฐกิจ

นายกฯ สั่ งต่ออ ายุ เร าชนะ-ค นละครึ่ง-เร าเที่ยวด้วยกัน แย้ มฟื้นช้อปดีมีคืน

กระตุ้นเศร ษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช าว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

กล่าวภายหลังหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหมว่า

นายกรั ฐมนตรีอยากเห็นการฟื้นตัวทางเศร ษฐกิจอย่ างเป็นรูปธรรม โดยมีความห่วงใยประชาชนทุกภาคส่วน

จึงได้ให้แนวทางเดินหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟสต่อไป ซึ่งยอมรับว่าคงไ ม่ทันภายในเดือน เม.ย. นี้

ที่จะมีเทศก าลสงกร านต์ แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด

เร าชนะ

รวมถึงจะมีการจัดลำดับการดำเนินโครงการต่างๆอย่ างต่อเนื่อง ไ ม่ว่าจะเป็นโครงการเร าชนะ

โครงการเร าเที่ ยวด้วยกัน เพื่อให้ช่วยกันประคับประคองเศร ษฐกิจของประเ ทศให้เดินหน้ าต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะออกมาตราการในลักษณะโครงการช็อปดีมีคืนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ ายให้เร็วที่สุด

เนื่องจากช่วงที่ผ่ านมามีกลุ่มผู้ที่ออมเงิ นสูงเป็นจำนวนมากที่อาจไ ม่ได้ใช้เงิ นจ่ ายเงิ นไปท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ นายกรั ฐมนตรี ยังได้ติ ดต ามความคืบหน้ ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดำเนินการร่วมกับ 21 สถาบัน

โดยได้เน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่ างเต็มที่

ค นละครึ่ง

เร าเที่ยวด้วยกัน

ขอบคุณ สนุกดอทคอม