โอนเงิ นเข้า10,000กดเงิ นสดใช้ได้เลย

ต ามที่ รั ฐบ าล ได้อนุมัติ โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จะโอนเงิ นให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16พ.ย.2563 งว ดแรกนั้น

กรมการค้ าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรร มการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เรื่องกำหนดร าคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่ างร าคาตามโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งว ดที่ 20) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564รอบที่ 1 (งวดที่ 20)

ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไ ม่เกิน 15% ดังนี้

In this photo taken on July 31, 2020, a Thai farmer harvests rice in a paddy field in Ayutthaya province. (Photo by Romeo GACAD / AFP)

ร าคาประกัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.46 บ าท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,748.46 บ าท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,125.96 บ าท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,487.02บ าท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่ างระหว่างร าคาประกันร ายได้กับร าคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

มีอัตร าส่วนต่ างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สำหรับการจ่ ายเงิ นง วดที่ 20 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564ดังนี้

ร าคาชดเชย

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.54 บ าท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 251.54 บ าท

ข้าวเปลือกหอมปทุมร าคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้าวเปลือกเหนี ยว ตันละ 512.98 บ าท

ลงชื่อนายวัฒนศักย์ เสือเอื่ยม อธิบดีกรมการค้ าภายใน ประธานอนุกร รมการกำกับดูแล

และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ขอบคุณ กระทร วงพาณิชย์