ร ายละเอี ยด ผู้ว่าฯอัศวินให้คนละ12,000

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานแจ้งว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าร าชการกรุงเทพมหานคร

ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบ าท

มอบให้ข้าร าชการ ลูกจ้ างประจำ ลูกจ้างชั่ วคร าว และลูกจ้ างโครงการ คนละ 12,000 บ าท

เป็นค่ าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิ ดสาธารณภั ยcvโดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตั ดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้ นปี 2563

คณะกรร มการจัดสรรเงิ นร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563

มีมติเห็นควรไ ม่จัดสรรเงิ นร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563

ให้กับข้าร าชการและลูกจ้ างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.)

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ได้ตรวจสอบร ายงานการเงิ นสำหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม. เกี่ยวกับการเบิกจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปี

ประกอบกับสภาพก ารณ์นั้น กทม. ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่ระบ าดของCV

สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปี จากเงิ นงบประมาณร ายจ่ ายประจำปีเดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน

พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่ ายเงิ นรางวัล ภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเ งิน

การปิดบัญชีร ายรับ-ร ายจ่ าย และการร ายงานการเงิ นประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ ายเงิ นร างวัลประจำปีให้แก่ข้าร าชการ

และลูกจ้ างข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นแนวทางที่ข้าร าชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

ทำให้ กทม. ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ส่งผลให้คณะกร รมการฯ มีมติเห็นควรไ ม่จัดสรรเงิ นร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าร าชการและลู กจ้ าง

ประกอบกับก่อนหน้ านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบ ายให้หน่วยร าชการต่างๆ

ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือข้าร าชการเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษช่วงเหตุก ารณ์

สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ ายได้ ซึ่งงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ 2564 กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท ประกอบด้วย

1.เงิ นสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีฉุ กเฉิ นหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท

2.เงิ นสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบ าท

3.เงิ นสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบ าท

4.เงิ นช่วยเหลือข้าร าชการและลู กจ้ าง จำนวน 2,700 ล้านบ าท

5.เงิ นบำเหน็จลู กจ้ าง จำนวน 1,035 ล้านบ าท

6.ค่ าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบ าท

7.เงิ นสำรองสำหรับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับร าคาได้ จำนวน 10 ล้านบ าท

8.เงิ นสำรองสำหรับค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บ าท

9.ค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับมอบจากรั ฐบ าล จำนวน 3,975,618,000 บ าท

10.เงิ นรางวัลและเงิ นช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติร าชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

11.เงิ นสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บ าท

12.เงิ นช่วยค่ าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบ าท

13.เงิ นสำรองสำหรับจ่ ายเป็นเงิ นบำเหน็จบำนาญข้าร าชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บ าทอย่ างไรก็ตาม

คาดว่าเงิ นค่ าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิ ดสาธารณภั ยcv จำนวน 1,020 ล้านบ าท

จะใช้งบกลางในหมวดเงิ นร างวัลและเงิ นช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติร าชการประจำปี ที่กทม.

ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบ าท