สรุปร าคาทอง

สำหรับร าคาทองคำประจำวันที่ 24 มี.ค.64 เปลี่ยนแปลงล่ าสุด ครั้งที่ 2 ณ เวลา 09:39 น.

ต ามประกาศของสมาคมค้ าทองคำ ร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,350.00 ข ายออกบ าทละ 25,450.00 ร าคาทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 24,892.72 ข ายออกบ าทละ 25,950.00 ทั้งนี้ ในช่วงเช้าวันนี้

สมาคมค้ าทองคำประก าศร าคาทองคำในประเ ทศ ครั้งแรก ลดลง 100 บ าท/บ าททองคำ

แต่มาประก าศครั้งที่ 2 ห่างกันประมาณ 10 นาที เพิ่มขึ้น 50 บ าท โดยรวม ร าคาในประเทศลดลง 50 บ าท

สมาคมค้ าทองคำ

ประก าศครั้งที่ 1

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900.00 บ าท รับซื้อบ าทละ 24,847.24 บ าท

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400.00 บ าท รับซื้อบ าทละ 25,300.00 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,950.00 บ าท รับซื้อบ าทละ 24,892.72 บ าท

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,450.00 บ าท รับซื้อบ าทละ 25,350.00 บ าท

อย่ างไรก็ต าม สำหรับร าคาทองมีการปรับ 2 ครั้ง โดยรวมร าคาในประเทศลดลง 50 บ าท

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ