เงื่ อนไขลงรับเงิ นเดือนละ1,300

ล่ าสุด เร าชนะ เป็นโครงการใ หม่ของรั ฐบ าล ที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนรับเงิ นช่วยเหลือเนื่องในสถานก ารณ์การแพร่

ระล อกใ หม่ จำนวน 7,000 บ าท รวมระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.)

โดยเปิ ดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล 2 กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิโดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 3,500 บ าท

หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว คือ ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน

โดยรั ฐจะโอนเงิ นเข้าบัตรโดยอัตโนมัติ จำนวน 3,500 บ าท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

ส่วนการโอนเงิ นในง วดแรก ของผู้ที่ผ่ านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยี ยวย านี้

จะเริ่มโอนในช่วงสิ้ นเดือน มกราคม หรือ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ เป็นอย่ างช้า

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดของมาตรการข้างต้น กระทร วงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรั ฐมนตรีในสัปดาห์หน้ า

มกราคม-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 500 บ าท

อีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้ควบคู่กับ เงิ น 7,000 บ าท

คือ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อัตโนมัติ ในระยะที่ 2 จำนวน 500 บ าท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 โดยจะโอนเงิ นในทุกวันที่ 1 ของเดือน

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว ผ่ านการเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้เพิ่ม 500

ก่อนหน้ านี้ ในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เคยได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเงิน 500 บ าท ในระยะที่ 1 มาแล้ว หลัง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันย ายน 2563

สำหรับการเพิ่มเงินจำนวน 500 บ าท ทั้ง 2 ระยะ ได้กำหนดไว้ดังนี้

ผู้ถือบัตรฯ โดยมีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ซึ่งปกติได้รับเงิ นเงิ นจากรั ฐ 300 บ าท จะได้เพิ่ม 500 บ าท รวมทั้งสิ้ น 800 บ าท

ผู้ถือบัตรฯ โดยมีร ายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บ าท ซึ่งปกติได้รับเงิ นจากรั ฐ 200 บ าท จะได้เพิ่ม 500 บ าท รวมทั้งสิ้ น 700 บ าท

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ได้เพิ่ม 1,000 บ าท

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ การแพร่

ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

มาตรการดังกล่าว เป็นการเพิ่มเงิ นช่วยเหลือ พร้อมกับมาตรการเยี ยวย า เร าไ ม่ทิ้ งกัน ที่จะได้รับเงิ นค นละ 5,000 บ าท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน

อีกทั้งยังมีเงื่ อนไขว่า ผู้ที่จะได้รับเงิ น 3,000 บ าทข้างต้น จะต้องไ ม่เคยได้สิทธิหรือเข้าร่วมในโครงการเยี ยวย าอื่น ๆ จากรั ฐบ าล

สิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับ

นอกจากการเพิ่มเงิ นการใช้จ่ ายแล้ว ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ยังจะได้สิทธิอื่น ๆ อีก

อาทิค่ ารถโดยส ารสาธารณะ สิทธิการลดค่ าไฟ หากใช้กำลังไฟต ามที่กำหนดไว้ในเงื่ อนไข สิทธิการลดค่ าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย

ลงทะเบี ยนรอบใ หม่ ต้นปี 2564

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า โครงการ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน

จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่ อนไข

ส่วนสวั สดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไ ม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงร ายละเอี ยด

วิธีเช็ กเงิ นเข้าบัตร ;สวั สดิการแห่งรั ฐ

โทรหมายเลข 02-109-9235

กดหมายเลข 3 หลังได้รับการตอบรับจากระบบ

จากนั้นกดหมายเลข 2

กดหมายเลขบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 6 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

สุดท้ ายกดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก (ที่เป็นรหัสผ่ าน)