เตื อนแล กเ งิน ม.33

จากกรณีที่โซเซียลมีเดีย เผยแพร่ข้อความ ช่องทางการแล กเงิ นสด สำหรับผู้ที่ได้รับการเยี ยวย าช่วยเหลือจากภาครั ฐในช่วง CV

ทั้ง โครงการเร าชนะ ค นละครึ่ง บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมถึงโครงการ ม.33 เร ารักกัน

ล่ าสุดที่ระบบโอนเงิ นเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ง วดแรก 1 พันบ าท เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคมที่ผ่ านมา

แต่ผู้รับแล กเงิ นสด จะหักเงิ นค่ าบริการตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 10 บ าท นั่นหมายความว่า เงิ นที่รั ฐโอนเข้าระบบ เป๋าตังค์ ให้ 1,000 บ าท

หากไปแล กเป็นเงิ นสดนั้น ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์จะได้เงิ นสด เพียง 900 ถึง 950 บ าทเท่านั้น เพราะส่วนต่ างจะถูกหัก

นางลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ยืนยันกับทีมข่าวช่องวัน 31 ว่าการกระทำดังกล่าว

สำหรับผู้ประกันตน มีความผิ ดทั้งทางอาญ าและทางแพ่ง มีโท ษทั้งจำและเรียกเงิ นคืน หนัก สุด ถึงขั้นถูก ตั ดสิทธิ์เงิ นเยี ยวย าจากภาครั ฐตลอดชีวิต

เพราะถือเป็นการทุจริ ตเงิ นหล วง นอกจากนี้ยังไ ม่สามารถลงทะเบี ยนว่ างงานเพื่อรับการช่วยเหลือเยี ยวได้

เพราะถือว่ามีการทุจริ ตจึงต้องให้ออกจากงาน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้ านค้ า ที่รับแล กเงิ นสดมีความผิ ดทั้งแพ่ งและอาญาเช่นกัน

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม บอกว่า ตอนนี้กำลังให้คณะกร รมการทำการตรวจสอบบุคคลที่

เปิ ดครับแล กเงิ นย าวจากภาครั ฐที่มีการเผยแพร่ทาง Social Media รวมไปถึงผู้ประกันตนที่นำเงิ นจากโครงการม ม.33 เร ารักกันไปแลกเป็นเ งินสด

ซึ่งยืนยันว่า ตรวจสอบไ ม่ย าก หากพบความผิ ดปกติ ที่เกิ ดขึ้นจากการกดโอนเงิ นจากแอพพลิเคชั่น”เป๋าตังค์”ของผู้ใช้สิทธิ์

ไปในแอพพลิเคชั่น”ถุงเงิ น”ของร้ านค้ า แต่ละร้ านผิ ดปกติจนน่ าสังเ กต ซึ่งระบบการโอนเงิ นของธนาคาร

ก็จะแจ้งมาที่ส่วนกลาง เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัด เข้าไปตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิ ด

สำนักงานประกันสังคมจึงอย ากฝากเตือนผู้ประกันตน ว่าไ ม่อย ากให้เกิ ดคดีดังกล่าวเพราะว่ามีโ ทษหนักและกระทบกับหน้ าที่การงานในอนาคต

พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับเงิ นเยี ยวย าว่าสาเห ตุที่ไ ม่ได้รับเป็นเงิ นสด เพราะต้องการช่วยเหลือ

ให้ครบทุกกลุ่มทั้งประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้ อนและร้ านค้ าผู้ประกอบการร ายเล็กเพื่อเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจในภาพรวมของประเ ทศ

นอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้ที่มั่นใจว่าตนเองเข้าข่ ายได้รับสิทธิ์ เยี ยวย า ม.33 เร ารักกัน หากลงทะเบี ยนไ ม่ผ่ านในรอบที่ผ่ าน

ขอให้แจ้งที่สำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัดในพื้นที่ใกล้บ้ าน ไ ม่ต้องโทรศัพท์ไปสอบถาม

ที่กระทร วงการคลัง เพื่อความสะดวกและร วดเร็วในการรับเงิ นเยี ยวย า

ที่มา one31