มือขึ้นแบบสุด 4 ราศี๑วงขึ้นสูง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง

มือขึ้นแบบสุด 4 ราศี๑วงขึ้นสูง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง

ราศีสิงห์

ใจร้อน รีบเร่ง ทำทุกอ ย่ า งจากคว ามเ ชื่ อมั่น จึงมักเป็นเหตุให้ เ กิ ดความผิดพลาด การทำง า นสับสนอลห ม่ าน ยิ่งถ้าเป็นการ ติ ดต่ อสื่อส า รจะมีเ รื่ อ งเข้าใจผิด มีการโ ย กย้า ยเป ลี่ ย นหน้าที่รับผิดช อ บ พอช่วงกลางจะได้รับข้อเ ส น อที่ดีเกี่ ย วกับง า นใหม่ง านเส ริม

ราศีกุมภ์
มักต้ อ งเจอกับอุปสร ร คในการเริ่มต้นอยู่เส มอ การทำงานสับส นวุ่นวาย รู้สึกได้ถึงความไม่ยุ ติธ ร รม ช่วงนี้มีปา กเสี ยงบ่อยทั้งกับเพื่อนร่ ว มงานและหัวหน้า แนะนำว่าค วรอยู่เฉย ไปก่อน ช่ ว งนี้ทำอะไรมากไปจะถูกเ พ่ งเล็ง มีผลกับความก้ า วหน้าในกา รงานมาก

ราศีกรกฎ
ไม่ค่ อ ยมีอะไรเป็นใจกับคุณสักเ รื่ อ ง ทำให้รู้สึกหดหู่ ต้องหาเวลาพักผ่ อ นเพื่อเติมพลังบ้าง การทำงา นมีปัญห าจุ กจิกทั้งกับง านและคน ช่ ว งนี้หาความลงตั วย าก แม้จะอย า กเป ลี่ ยนที่หยิบจับทำอะไรใ ห ม่ ดูเหมือนจะกลายเ ป็ นหนีเสือป ะจ ร ะเข้

ราศีเมถุน
ช่วงต้นทั้ งใจร้อน หงุ ดหงิ ดง่าย จึงมักทำอะไรผิ ดพลาดบ่อย ช่วงนี้เดินท า งยังไม่ค่อยดี มีอุปสรรค ไม่เป็นไปตามที่ค า ดไว้ การทำ งานเ บื่ อกับปัญหาเก่า ผู้ร่ ว มงานคอยแ ข่ งขันชิงดีกันไม่สนว่าจะชนะด้ ว ยวิธีไหน และมักจะใส่ร้ า ยป้ายสีกันตลอด