กลุ่มล่ าสุด ได้ 4,000ไ ม่ต้องลงให้เสี ยเวลา

หลังจากมาตรการ เร าชนะ ออกมาเพื่อหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย ด้วยการจ่ ายเงิ นเยี ยวย า 7,000 บ าท

ให้ใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและจ่ ายค่ าบริการ ก็มีประเด็นหนึ่งที่ยังคงคาร าคาซัง คือ กลุ่มตกหล่น จากเกณฑ์ของมาตรการที่กำหนดไว้

โดยเฉพาะกลุ่มข้าร าชการ ลูกจ้ างชั่ วคร าว และลูกจ้ างของรั ฐและวิสาหกิจที่มีร ายได้น้อย

แต่ล่ าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวผ่ านมาตรการ เร าผูกพัน

ข้าร าชการ กลุ่มไหน เข้าเกณฑ์ได้รับเงิ นเยี ยวย า เร าผูกพัน บ้ าง?

ล่ าสุด กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง ได้ออกมาเปิ ดเผยถึงประเด็นความคืบหน้ ามาตรการช่วยเหลือค่ าครองชีพข้าร าชการ

เร าผูกพัน ว่า ขณะนี้มาตรการเร าผูกพันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่ อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงิ นเดือนของข้าร าชการตั้งแต่เงิ นเดือนเท่าไหร่ลงไป

ปัจจุบันมีข้าร าชการในระบบจำนวน 1 ล้านคน และลู กจ้ างหรือพนักงานรั ฐอีก 2 แสนคน

ซึ่งกระทร วงการคลังจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาว่า ใครสมควรได้รับความช่วยเหลือบ้ าง

แต่ข้าร าชการที่มีร ายได้สูงจะไ ม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการนี้อย่ างแน่นอน

ต้องยอมรับว่า รั ฐบ าลไ ม่มีการปรับฐานเงิ นเดือนข้าร าชการมานานมากแล้วกว่า 10 ปี

เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยครั้งล่ าสุดน่ าจะเป็นการปรับฐานข้อมูลเงิ นเดือนขั้นต่ำ 15,000 บ าทซึ่งผ่ านมานานแล้ว

ดังนั้น จึงต้องดูว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่ างไรได้บ้ าง

ข้าร าชการได้รับเงิ นเยี ยวย า เร าผูกพัน เท่าไหร่?

สำหรับในประเด็นเงิ นเยี ยวย าที่กลุ่มข้าร าชการที่มีร ายได้น้อยจะได้รับจากมาตรการนี้ ปลัดกระทร วงการคลัง อธิบ ายว่า

วงเงิ นที่ข้าร าชการได้รับจะได้น้อยกว่ามาตรการ ม.33 เร ารักกัน ที่ช่วยเหลือในระบบประกันสังคม เป็นจำนวนเงิ นร ายละ 4,000 บ าท อย่ างแน่นอน

ข้าร าชการได้รับเงิ นเยี ยวย าเมื่อไหร่? อย่ างไร?

นอกจากนี้ ปลัดกระทร วงการคลัง ยังเปิ ดเผยอีกว่า ข้าร าชการที่มีร ายได้น้อยไ ม่จำเป็นต้องลงทะเบี ยน

เนื่องจากกระทร วงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดอยู่แล้ว

อย่ างไรก็ตามอยู่ระหว่างการทบทวนว่า รูปแบบการช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่ างไร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานก ารณ์มากที่สุด

เนื่องจากปกติแล้วกรมบัญชีกลางมีการจ่ ายเงิ นให้ข้าร าชการเป็นประจำอยู่แล้ว

ดังนั้นในมาตรการ เร าผูกพัน จะเลือกเป็นการโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคารข้าร าชการที่มีร ายได้น้อย

หรือจะเป็นการโอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพราะข้าร าชการบางส่วนได้รับสิทธิในมาตรการค นละครึ่ง และมีการใช้จ่ ายผ่ านแอพฯเป๋าตังอยู่แล้ว

ทั้งนี้คาดว่ามาตรการช่วยเหลือข้าร าชการที่มีร ายได้น้อย จะได้ข้อสรุปหลังเท ศกาลสงกร านต์ในเดือนเมษายน 2564 นี้

ขอบคุณ bangkokbiznews