ตาร างเงิ นเข้า บัตรค นจน เมษายน2564

ความช่วยเหลือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) ของเดือนมีนาคม 2564 ได้จบลงแล้ว

โดยผู้ถือบัตรฯ รับไปจุก ๆ 11 รายการ 7 วัน เพราะฉะนั้นเร ามานับถอยหลังสู่ความช่วยเหลือเดือนใ หม่ เมษายน 2564 กันดีกว่า

แต่ผู้ถือบัตรฯ คงต้องทำใจว่า ตาร างเงิ นเข้า บัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เมษายน 2564

จะมีความช่วยเหลือลดลง เพราะวงเงิ นรูดซื้ อเพิ่มเติม 500 บาทและโครงการเร าชนะได้สิ้ นสุดไปแล้ว

สำหรับตาร างเงิ นเข้า บัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เมษายน 2564 จะมีทั้งหมด 6 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1.ค่ าเดินทางด้วยรถโดยส ารสาธารณะ ซึ่งไ ม่สามารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยส ารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อค นต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ ารถโดยส าร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรค นจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงิ นช่วยเหลือค่าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร

ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้าอื่น ๆ ที่กระทร วงพาณิชย์กำหนด

ซึ่งผู้ถือ บัตรค นจน จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน

โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกค น และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ

ไปซื้อก๊าซกับร้ านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทร วงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 เมษายน 2564

4.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิ

คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

5.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไ ม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิคือ

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564

6.เบี้ ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท