เตื อนแล้วนะ รีบยื่นทบทวนสิ ทธิรับ4,000

สำหรับ ม.33 เร ารักกัน อีกหนึ่งมาตรการจากภาครั ฐในการเยี ยวย าประชาชน

โดยเฉพาะผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความเดื อดร้ อนจาก CV

โดยการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ซึ่งผู้ที่ตรวจสอบสิทธิและผ่ านเกณฑ์ ระบบมีการแบ่งช่วงเวลายืนยันตัวตนเป็น 3 ช่วง

ซึ่งจะได้รับเงิ นเยี ยวย ารวมทั้งมาตรการ 4,000 บ าท

ม33เร ารักกัน

ทั้งนี้หากตรวจสอบผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน แล้วพบว่า ไ ม่ได้รับสิทธิ จะต้องรีบ

ทบทวนสิทธิ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ยังไ ม่ได้ลงทะเบี ยนมาก่อน และผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่าชื่อ

นามสกุลผิ ด ให้ดำเนินการผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่ลงทะเบี ยนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไ ม่ได้อยู่ในมาตรา 33

จะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั่วประเ ทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.

โดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเ ทศ

หรือโทรส ายด่ วนกระทร วงแร งงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังค ม

และสามารถโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้ าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเ ทศ

ทั้งนี้ระบบจะประกาศผลทบทวนสิทธิ ในวันที่ 5-11 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันระบบได้แบ่ งช่วงเวลาการกดยืนยันสิทธิออกเป็น 2 ช่วง

โดยจะมีผลต่อช่วงเวลาในการรับเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าทตามที่มาตรการกำหนดด้วย ได้แก่

กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

จะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บ าท

กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

จะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไ ม่ได้รับสิทธิ์ ม33เร ารักกัน รีบทบทวนสิทธิ์ ก่อนพล าดเ งิน 4,000 บ าท