ม33 เร ารักกันเปลี่ยนวันโอนเ งิน

คณะโฆกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี เรื่อง ‘ม33เร ารักกัน’

แจ กเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าท เรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบสถานะ เช็ คสิทธิ ม33เร ารักกัน

ซึ่งเป็นการขย ายเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค. 64

ตามกำหนดการเดิม ผู้ลงทะเบี ยน เช็ คสิทธิ์เร ารักกันว่าผ่ านหรือไ ม่ ที่ ww w.ม33เร ารักกัน.c om วันที่ 15 มี.ค. 64

จากนั้นผู้ได้สิทธิ์ต้องลงทะเบี ยน และยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังระหว่างวันที่ 15- 21 มี.ค. 2564 หากหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์

แต่เงื่ อนไขใหม่คือ ขย ายระยะเวลาการยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิในเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 64

อัปเดตล่ าสุด ม33เร ารักกันเงิ นเข้าวันไหน ม33เร ารักกันเงิ นเข้าเมื่อไหร่

แต่เดิม เมื่อยืนยันสิทธิเรารักกันแล้ว ผู้ได้รับสิทธิเงิ นจะเข้าทุกวันจันทร์ แบ่งเป็น 4 ง วดดังนี้

22 และ 29 มี.ค. 64

5 และ 12 เม.ย. 64

สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ปฏิทินการโอนเ งิน ม.33เร ารักกันใ หม่นั้น แบ่งเป็นดังนี้

-กลุ่มยืนยันตัวตนเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ได้เงิ นวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 64 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 22 มี.ค. -11 เม.ย. 64

จะได้เงิ นสะสมตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 จนถึงวันที่กดใช้งาน จากนั้นจะได้สัปดาห์ละ 1,000 บ าททุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงิ นร วดเดียว 4,000 บ าท ใน 1 งว ด

กลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม33เร ารักกัน

สำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม.33เร ารักกัน ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64

และจะสามารถเช็ คสิ ทธิได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 กำหนดการเดิมนั้นจะต้องยืนยันตัวตนเร ารักกันระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64

และได้รับวงเ งิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2 พัน หากไ ม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์

เงื่ อนไขใ หม่ แก้ไขเป็น ขย ายวันยืนยันตัวตนเป็นระหว่างวันที่ 5 เม.ย. -31 พ.ค. 64

โดยถ้ากดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เ งิน 4,000 บ าทในงว ดเดียว 12 เม.ย. 64

ส่วนกลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงิ นโอนเข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บ าท