เตื อนทั้งร้ อนทั้งฝน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทย าร ายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคกลางกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องบ างพื้นที่

ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่ านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเท ศลาว

ทำให้บริเวณดังกล่าวฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รงและลูกเห็บต กเป็นบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และลูกเห็บต กที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการระบ ายอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงและลูกเห็บตกเป็นบ างแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดต าก

กำแพงเพชร สุโขทัย แพร่ น่ าน อุตรดิตถ์ พิ ษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงและลู กเห็บต กเป็นบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.