เตื อน 40จังหวัด

วันที่ 30 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือ

ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงเกิ ดขึ้นบ างพื้นที่

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง และลมกระโช กแร งไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้การสะสมของฝุ่นละอ อง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควั นมาก

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอากาศไ ม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบ ายของอากาศมีน้อย

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ระวั งอันตร าย

กรมอุตุฯ เตือนฝนถล่ ม 40จว. กทม.โดนด้วย อันตร าย

ขอบคุณ กรมอุตุฯ