ทุนเสมอภาค มอบ3,000อนุบ าลถึงม.3

ผู้ช่วยศาสตราจ ารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรี ยนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บ าทต่อคน แบ่งจ่ ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บ าท

ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บ าท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563

ได้โอนเงิ นให้นักเรี ยนชั้น อนุบ าล ถึง ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2564 ที่ผ่ านมา

สำหรับร ายละเอี ยดนักเรี ยนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้

1 ประเมินจาก ร ายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไ ม่เกิน 3,000 บ าทต่อคนต่อเดือน

2 มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิก าร ผู้สูงอ ายุ

3 สภาพย านพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเท ศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ ยมบ้ านนักเรี ยน

หากพบเห็นเด็ กย ากจนเสี่ ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู

สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ดร.รัชดา ธนาดิเรก