ชัดเจน ให้จ่ ายภ าษีทางออนไลน์ได้

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาเว็ บไ ซต์ชำระภ าษีรถประจำปี

ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไ ม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

หรือ รถตู้ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี

รวมไปถึงรถจักรย านยนต์ที่มีอ ายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบี ยนครั้งแรกได้แล้ว

โดยมีเงื่ อนไขคือ รถนั้นต้องผ่ านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน

จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนชำระภ าษีในเว็ บไซต์ได้

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

ปัจจุบัน เว็บไซต์ชำระภ าษีรถประจำปี eservice.dlt.go.th

สามารถให้บริการชำระภ าษีรถประจำปีได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาบริการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกการให้บริการรับชำระภ าษีรถประจำปี

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวก รว ดเร็ว ให้แก่ประชาชน

ด้วยแนวคิดอยู่ที่ไหน ก็ชำระภ าษีรถประจำปีได้ง่ ายๆ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ประกาศจาก กรมขนส่งทางบก

สำหรับขั้นตอนการชำระภาษีผ่ านเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ าย

และสามารถเลือกชำระเงิ นผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงิ นที่เข้าร่วมโครงการ

ทำให้ไ ม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภ าษีรถประจำปีได้

รอรับเครื่องหมายแสดงการเสี ยภ าษีและใบเสร็จรับเงิ นทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ

นับจากวันชำระเ งิน จึงแนะนำให้ชำระภ าษีประจำปีล่ วงหน้ าไ ม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภ าษี

อย่ างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน รถยนต์อายุเกิน 7 ปี

และรถจักรย านยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถจ่ ายภ าษีทางออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจตรอ.ก่อน

ขอบคุณ กรมขนส่งทางบก