ไ ม่มีดอก กดเงิ นไปใช้ได้เลย ให้คนละ35,000

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องร าวที่มีคนต่ างพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับบัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงิ นเดือน 7000 ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ ให้กู้ยืมเงิ นถือบัตรคือ

สัญช าติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงา นมากกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำและไ ม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป

โดยมีร ายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บ าทต่อเดือน

ซึ่งวงเงิ นของบัตรกดเงิ นหรือวงเ งิน ให้ยืมเ งิน สดออมสินนั้นจะให้วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียมใช้ สำหรับ กู้ยืมเ งิน สินเชื่ อนี้ เอกส ารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นออมสิน

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ยืมเ งิน ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าร าชการ ของผู้กู้ยืมเ งิน

2.สำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้ าสมุดบัญชี ของผู้ยืมเ งิน ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้ าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเ งิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกส ารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารแสดงการเสี ยภ าษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

หลายคนอย ากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงิ นเเล้ว แล้วบัตรกดเงิ นออมสินจะกี่วันอนุมัติ?

จากการหาข้อมูลในอินเต อร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงิ นสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1เดือนขึ้นไป

หรือถ้ามีการตรวจที่ร วดเร็ วอาจจะอนุมัติที่เร็ วกว่านั้น

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน