เฮทั้งประเทศอาชีพเดี ยวเท่านั้น ได้เยี ยวย า3เดือน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่ านมาผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการค่ าตอบแทน เยี ยวย า ชดเชยและเสี่ ยงภั ย

สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้ าน (อสม.)

ในการเฝ้ าระวั ง ป้องกัน และควบคุม cv ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ กระทร วงสาธารณสุข

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจ่ ายค่ าทดแทนเสี่ ยงภั ยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

ระยะเวลาการจ่ าย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564 ในกรอบวงเงิ นไ ม่เกิน 1575.45 ล้านบ าท

พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทร วงสาธารณสุข เร่งพิจารณาฉีดวั คซีน ให้ครอบคลุม อสม.

และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ทุกร าย เพื่อลดความเสี่ ยงในการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ด้วย

อย่ างไรก็ตาม จะมีการหารือเรื่องจำนวนเงิ นที่จะจ่ ายให้กับ อสม. ต่อไป ว่าจะให้จำนวนเท่าไรและให้ผ่ านช่องทางไหน

ภาพประกอบไ ม่เกี่ ยวข้องกับเนื้อหา