บัตรค นจน ได้อีกแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ล่ าสุด บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนเมษายน 2564

ความช่วยเหลือในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจน 6 ร ายการดังต่อไปนี้

สำหรับเดือนเมษายน สามารถ รูดซื้อสินค้าได้ตามปกติ 200-300 บ าท

และสำหรับความคืบหน้ า การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรค นจน

เพจ สวั สดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

สิทธิทุกสิทธิใน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ยังใช้ได้ตามปกติทุกๆเดือน

ส่วนการเปิ ดรับลงทะเบี ยนทำบัตรสวั สดิการฯรอบใ หม่

ยังต้องติ ดต ามข่ าวส ารหลังจบโครงการ เร าชนะ เงิ นเร าชนะหมดเขต 31 พค 64

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว