อนุมั ติเงิ นชดเชย3 เดือน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อสม.เฮ อนุมัติแล้ว เงิ นชดเชยเ สี่ย ง CV อีก 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า คณะรั ฐมนตรี เห็นชอบโครงการค่ าตอบแทน

เยี ยวย า ชดเชยและเ สี่ย ง ภั ย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม CV ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

เดือนละ 500 บ าท (เม.ย. ถึง มิ.ย.2564) กรอบวงเงิ นรวมไ ม่เกิน 1,575 ล้านบ าท

ภาพจาก เพจ กวางศุลี ไตสรณกุล

เพื่อสนับสนุนบทบ าทของ อสม. ในการสื่อส าร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน CV

รวมถึงสำรวจและติ ดต ามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหม ายที่ได้รับวัคซี นในชุมชน

รวมทั้งบทบ าทของ อสม. ในการเฝ้าระวั งป้องกันควบคุม CV

ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้ าน ชุมชน พัฒนาประชาชน ชุมชน

ในการสร้างวิถีชีวิตใ หม่ เพื่อป้องกัน CV โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้ น 1,050,306 คน

ที่มีสิทธิรับค่ าป่ วยการในการปฏิบัติหน้ าที่ ในที่ประชุม ครม. ยังกำชับให้กระทร วงสาธารณสุข

เร่งฉี ดวัค ซี น CV ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกร าย เพื่อลดความ เ สี่ ย ง ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วย

วันจ่ ายค่ าตอบแทน

โดยผู้ที่เป็น อสม หรือ อสส จะได้รับคนละ 500บ าทต่อเดือน

ในรอบเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 64 รวมรับคนละ 1,500 บ าท

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์