เตื อนฉบับที่13

ประกาศกรมอุตุฯ พ ายุฤดูร้อนบริเวณประเท ศไทย (มีผลกระทบถึงวันที่ 6 เมษายน 2564)

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 04 เมษายน 2564 ในช่วงวันที่ 4-6 เมษายน 2564

ประเท ศไทยจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และมีลูกเห็ บตกบ างพื้นที่

รวมถึงมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักบ างแห่ง

เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน

จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่

สิ่งปลูกสร้างและป้ ายโฆษณา ที่ไ ม่แข็ งแ รง รวมทั้งระวังอันตร ายจากฟ้าผ่ าในขณะที่เกิ ดพ ายุฤดูร้ อนไว้ด้วย

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 4 เมษายน 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิ ษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ต าก และกำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาส ารคาม

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่างทอง สิงห์บุรี

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำป าง พะเย า แพร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิ ษณุโลก พิจิตร กำแพงเชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี มหาส ารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 เมษายน 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำป าง พะเย า แพร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ต าก

สุโขทัย พิ ษณุโลก พิจิตร กำแพงเชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครร าชสีมา

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาตตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้ อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง