ไ ม่ต้องลงค นละครึ่ง เฟส3 รอรับเงิ นเลย

เชื่ อว่านาทีนี้หลายคนยังคงลุ้นถึงความชัดเจนในร ายละเอี ยดของโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ซึ่งก่อนหน้ านี้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้ออกมาระบุว่า โครงการค นละครึ่งเฟส 3

จะต้องรอสรุปร ายละเอี ยดและความชัดเจนอีกครั้งหลังสิ้ นเดือน พ.ค. 64

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงการคลัง

กล่าวถึงความคืบหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ว่าผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้วไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วยการให้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน

อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขย ายสิทธิการใช้จ่ าย

ไปจนถึงการให้สิทธิการใช้จ่ ายเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ