ประเท ศทองเยอะที่สุด

เรียกได้ว่า ทองคำ เป็นสินค้ าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อข ายแลกเปลี่ยนกันเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

โดยมีการกำหนดมาตรฐานทั้งในแง่ของน้ำหนักที่ทำการซื้อข าย รวมทั้งมีการกำหนดระดับความบริสุทธิ์ที่ทำการซื้อข ายแล กเปลี่ยนกัน

อย่ างไรก็ต าม ในสภาวะความไ ม่แน่นอนของเศร ษฐกิจ “ทองคำ”

ยังเป็นสินทรั พย์ที่หลายคนให้ความสำคัญ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดความเสี่ ยง รวมถึงธนาคารกลางแต่ละประเท ศและองค์กรสำคัญในโลกที่ใช้ทองคำเป็นทุนสำรอง

อ้างอิงจากข้อมูลของ World Gold Council ร ายงานว่า 10 อันดับ ประเ ทศ-องค์กรที่สำรอง “ทองคำ” มากที่สุด มีดังนี้

1.สหรั ฐ – ถือครองทองคำจำนวน 8,133.50ตัน สัดส่วนทุนสำรองทองคำเมื่อเทียบกับทุนสำรองในประเท ศทั้งหมดคิดเป็น 78.6%

2.เยอรมนี – ถือครองทองคำจำนวน 3,364.20 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 75.7%

3. กองทุนการเงิ นระหว่างประเ ทศ(IMF) ถือครองทองคำจำนวน 2,814 ตัน

4.อิต าลี – ถือครองทองคำจำนวน 2,451.80 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 70.8%

5.ฝรั่งเศส – ถือครองทองคำจำนวน 2,436.20 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 66%

6.รัสเซีย – ถือครองทองคำจำนวน 2,295.40ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 23.3%

7.จีน – ถือครองทองคำจำนวน 1,948.30 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 3.5%

8. สวิตเซอร์แลนด์ – ถือครองทองคำจำนวน 1,040.0 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 5.8%

9.ญี่ปุ่น – ถือครองทองคำจำนวน 765.20 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 3.3%

10.อินเดีย – ถือครองทองคำจำนวน 676.60 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง

ทั้งนี้ สำหรับประเท ศไทย ได้ถือครองทองคำสำรองอยู่อันดับที่ 28 ของโลก เป็นจำนวน 154 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 3.6%