ออมสินปล่อย200,000 ดอกไ ม่ถึงบ าท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก

หลังธนาคารออมสินออกสินเ ชื่อ วงเงิ นสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไ ม่มีงานทำก็กู้ได้

เงิ นทุนหรือเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

หรือชำระห นี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวี ยนในการใช้จ่ ายและชำระห นี้ต่ างๆ

-วงเงิ นสูงสุด 2 แสนบ าท

-ดอกเ บี้ย 0.5% – 1.0% ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน

-ผ่อนน าน 3 ถึง 8 ปี

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน