ยกเลิ กเร าเที่ยวด้วยกัน เพิ่มเร าชนะเป็น7,000

รั ฐออกมาแล้ว สำหรับ โครงการเร าเที่ ยวด้วยกันเฟส 3

หลัง ครม ห็น ชอบโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

มีการปรับปรุงร ายละเอี ยดใ หม่สำหรับการปรับปรุงร ายละเอี ยดโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ านมา

โดยในครั้งนี้จะมีการขย ายสิทธิเพิ่ม ขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ์สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3

ของทางฝั่งผู้ประกอบการโร งแ รม ก็จะมีขั้นตอนเ พิ่มขึ้นมาคือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใ หม่อีกครั้งหนึ่ง

เพื่อให้ทาง ททท.ตรวจสอบได้

นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตร าคาของห้องพัก

ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบและ ต้องลงทะเบี ยน และจองที่พักล่ วงหน้ า 7 วันสำหรับการ

ใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบี ยนกับทางโครงการเฟส

จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจ องที่พักนั้น กำหนดใ หม่ว่าต้องจองที่พักล่ วงหน้ าอย่ างน้อย 7 วัน

อย่ างไรก็ตามประชาชนต่ างเรียกร้องว่าให้ยกเลิ กเร าเที่ยวด้วยกันแล้วแจ กเป็นเร าชนะเพิ่มแทนดีกว่า