เตื อนพ ายุฤดูร้อนถล่ มหนัก

กรมอุตุฯ ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยพ ายุฝนฟ้าคะน อง และลมกระโช กแ รง

ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2564

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยงภั ย ได้แก่ เชียงร าย (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), เชียงใ หม่ (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

แม่ฮ่องสอน (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), ต าก (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), ลำพูน (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), ลำป าง (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

พะเย า (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), น่าน (พื้นที่เสี่ย งภั ยสูง), แพร่ (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), สุโขทัย (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

อุตรดิตถ์ (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), พิ ษณุโลก (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), กำแพงเพชร (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

พิจิตร (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), นครสวรรค์ (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), เพชรบูรณ์ (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

เลย, หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครร าชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์

กาญจนบุรี (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), อุทัยธานี (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), ชัยนาท (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง),

สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, ลพบุรี (พื้นที่เสี่ ยงภั ยสูง), สระบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธย า, นครนายก,

ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตร าด

ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ร าชบุรี, สมุทรสงคร าม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,

นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ด้วยในช่วงวันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเท ศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน

ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้ อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น

โดยมีพ ายุฝนฟ้ าคะน อง ลมกระโช กแ รง และลูกเห็บต กบ างแห่ง รวมถึงฟ้าผ่ า

โดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 10 เมษายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง

ที่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน อง

และลมกระโช กแ รงเกิ ดขึ้น สำหรับอ่าวไทย และภาคใต้ลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้มีฝนตกหนักบ างแห่ง

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวัง พายุฤดูร้อนจะเกิ ดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่แข็ งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวั งผลกระทบที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย