เลือ กสิ่งที่ชอบที่สุด1อย่ าง

วันนี้เร าจะพาคุณไปเล่นเกมทำน าย ตัวตนที่แท้จริงของคุณจากอุปกรณ์ที่คุณนั้นชอบใจเลือ กใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน

เมื่อเลือ กได้แล้ว เราไปอ่ า นคำ ทำ น า ยตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

1 ช้อนกลาง

คุณเป็นคนที่ทำอะไรมีเห ตุผลเสมอ ชอบความเรี ยบง่าย ชอบความสะดวกสบ าย

เป็นคนถึงไหนถึงกัน ทุ่มเทอย่ างเต็มที่ ไ ม่ชอบนินทาลั บหลังใคร

ไ ม่ชอบการเอาเปรี ยบ เพราะเคยโดนเอ าเปรียบมาแล้วหล า ยครั้ง

คุณเป็นคนที่ไ ม่ยอมคนง่ ายๆ หากใครคิดไ ม่ดีหรือว่าเข้ามาไ ม่ดี คุณจะแสดงออ กทางสีหน้ าท่าทางอย่ างชัดเจนให้เขาได้รับรู้

โดยที่คุณไ ม่แคร์คว ามรู้สึกของคนเหล่านั้นเลย คุณไ ม่ชอบการเป็นผู้นำสักเท่าไหร่

แต่ชอบออ กคำสั่ง ไ ม่ชอบการเป็นผู้ต าม แต่มักจะทำหน้ าที่ของตัวเองได้ดีเสมอ

2 ตะเกี ยบ

คุณเป็นคนที่แปลกประหล าด แต่ก็เป็นสีสันสำหรับคนรอบข้าง

ทั้งยังมีไหวพริบปฏิภ าณที่ยอ ดเยี่ยม มีจินตนาการล้ำเลิศ

ชอบคิดชอบนึกถึงเห ตุการณ์ที่กำลังจะเกิดล่วงหน้า คุณเป็นคนช่างสงสัย สุขุม

และมีความคิดอันลึกซึ้ง แต่ก็มักเป็นคนรีบเร่งใจร้อนพอประมาณ แถมยังชอบลืมอีกต่ างหาก

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องคว ามรู้ความสามารถ สำหรับคุณแล้วไ ม่ธรรมด าเลยจริงๆ

ตัวคุณเองเป็นคนที่ไ ม่ชอบความสะดวกสบ ายมากเกินไป คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ชอบออ กเดินทางท่องเที่ยว ไ ม่ชอบอยู่ติ ดกับบ้ าน และชอบลองทำอะไรแปลกๆ หรือทำในสิ่งที่พิเศษอยู่เสมอ

3 ช้อนส้อม

คุณเป็นคนตรงไปตรงมา ไ ม่ชอบก ารเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป ไ ม่ชอบเอาตัวเองเข้ าไปอยู่ในจุดเสี่ ยง

ยิ่งในเรื่องของการเงิ นแล้วนั้น คุณเป็นคนที่ใช้จ่ ายอย่ างประหยัด

แต่ในบ างครั้งคุณก็มักจะใช้จ่ ายเกินตัว เพื่อความสุข ความสบ ายของตัวคุณเอง และคนรอบข้าง

คุณเป็นคนที่รักเพื่อน รักครอบครัว รักมากกว่าตัวเองซะอีก ทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ

เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ไ ม่ชอบก ารโดนเอาเปรี ยบ และเอาเปรี ยบใคร ถ้าหากใครคิดไ ม่ดีหรือคิดร้ ายกับคุณ

คุณจะมีสัมผัสได้เลยว่า คนๆ นี้เร าไ ม่ควรเข้าใกล้ เร าควรอยู่ให้ห่าง และเมื่อระยะเวลาผ่ านไป สิ่งเหล่านี้มันก็เกิ ดขึ้นจริงๆ

คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ชอบที่จะอยู่อย่ างสงบ ถ้าใครได้เป็นเพื่อนกับคุณถือว่าเข าโชคดีมากๆ

เพราะคุณจริงใจและช่างเลือ กในการคบคน เป็นคนที่มีเพื่อนน้อย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเพื่อนที่มีคุณภาพทั้งนั้น

ที่มา horoscopedaily99

อ่านเพิ่มเติม