เลือ กสิ่งที่ชอบที่สุด1อย่ าง

วันนี้เร าจะพาคุณไปเล่นเกมทำน าย ตัวตนที่แท้จริงของคุณจากอุปกรณ์ที่คุณนั้นชอบใจเลือ กใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน

เมื่อเลือ กได้แล้ว เราไปอ่ า นคำ ทำ น า ยตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

1 ช้อนกลาง

คุณเป็นคนที่ทำอะไรมีเห ตุผลเสมอ ชอบความเรี ยบง่าย ชอบความสะดวกสบ าย

เป็นคนถึงไหนถึงกัน ทุ่มเทอย่ างเต็มที่ ไ ม่ชอบนินทาลั บหลังใคร

ไ ม่ชอบการเอาเปรี ยบ เพราะเคยโดนเอ าเปรียบมาแล้วหล า ยครั้ง

คุณเป็นคนที่ไ ม่ยอมคนง่ ายๆ หากใครคิดไ ม่ดีหรือว่าเข้ามาไ ม่ดี คุณจะแสดงออ กทางสีหน้ าท่าทางอย่ างชัดเจนให้เขาได้รับรู้

โดยที่คุณไ ม่แคร์คว ามรู้สึกของคนเหล่านั้นเลย คุณไ ม่ชอบการเป็นผู้นำสักเท่าไหร่

แต่ชอบออ กคำสั่ง ไ ม่ชอบการเป็นผู้ต าม แต่มักจะทำหน้ าที่ของตัวเองได้ดีเสมอ

2 ตะเกี ยบ

คุณเป็นคนที่แปลกประหล าด แต่ก็เป็นสีสันสำหรับคนรอบข้าง

ทั้งยังมีไหวพริบปฏิภ าณที่ยอ ดเยี่ยม มีจินตนาการล้ำเลิศ

ชอบคิดชอบนึกถึงเห ตุการณ์ที่กำลังจะเกิดล่วงหน้า คุณเป็นคนช่างสงสัย สุขุม

และมีความคิดอันลึกซึ้ง แต่ก็มักเป็นคนรีบเร่งใจร้อนพอประมาณ แถมยังชอบลืมอีกต่ างหาก

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องคว ามรู้ความสามารถ สำหรับคุณแล้วไ ม่ธรรมด าเลยจริงๆ

ตัวคุณเองเป็นคนที่ไ ม่ชอบความสะดวกสบ ายมากเกินไป คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ชอบออ กเดินทางท่องเที่ยว ไ ม่ชอบอยู่ติ ดกับบ้ าน และชอบลองทำอะไรแปลกๆ หรือทำในสิ่งที่พิเศษอยู่เสมอ

3 ช้อนส้อม

คุณเป็นคนตรงไปตรงมา ไ ม่ชอบก ารเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป ไ ม่ชอบเอาตัวเองเข้ าไปอยู่ในจุดเสี่ ยง

ยิ่งในเรื่องของการเงิ นแล้วนั้น คุณเป็นคนที่ใช้จ่ ายอย่ างประหยัด

แต่ในบ างครั้งคุณก็มักจะใช้จ่ ายเกินตัว เพื่อความสุข ความสบ ายของตัวคุณเอง และคนรอบข้าง

คุณเป็นคนที่รักเพื่อน รักครอบครัว รักมากกว่าตัวเองซะอีก ทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ

เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ไ ม่ชอบก ารโดนเอาเปรี ยบ และเอาเปรี ยบใคร ถ้าหากใครคิดไ ม่ดีหรือคิดร้ ายกับคุณ

คุณจะมีสัมผัสได้เลยว่า คนๆ นี้เร าไ ม่ควรเข้าใกล้ เร าควรอยู่ให้ห่าง และเมื่อระยะเวลาผ่ านไป สิ่งเหล่านี้มันก็เกิ ดขึ้นจริงๆ

คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ชอบที่จะอยู่อย่ างสงบ ถ้าใครได้เป็นเพื่อนกับคุณถือว่าเข าโชคดีมากๆ

เพราะคุณจริงใจและช่างเลือ กในการคบคน เป็นคนที่มีเพื่อนน้อย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเพื่อนที่มีคุณภาพทั้งนั้น

ที่มา horoscopedaily99