ให้กู้ 50,000ผ่อน1,400

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไ ม่อย ากให้พล าดเลยจริงๆ

สำหรับสินเชื่ อจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้กู้ยืม 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ รับเงิ นก้อนได้เลย

สินเชื่ อบัวหลวงสุขใจ เป็นบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงิ นให้คล่องตัว กับเงิ นกู้อเนกประสงค์

วงเงิ นอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันทีวงเงิ นเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 -1 ล้านบ าท

โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ ผ่อนสบ ายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

และชำระคืนด้วยยอดเงิ นเท่าๆ กันทุกเดือน และไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเ ชื่อ

โดยหากกู้เ งิน 50,000 บ าท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บ าทเท่านั้น หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บ าท

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-มีวง เงิ นกู้ยืม ได้ที่ 15,000 1 ล้านบ าท หรือไ ม่เกิน 5 เท่าของร ายได้

-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

-ผ่อนสบ ายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

-ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ สามารถเดินทางไปติ ดต่ อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

สามารถสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บ ธนาคาร กรุงเทพ

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-มีสัญช าติไทย อายุระหว่าง 20 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้ างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไ ม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกส ารขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไ ม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่เงิ นเดือนเข้าเพื่อโอนเงิ นสินเชื่ อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี