กรมอุตุฯ เตื อน ฝนถล่ ม4วันร วด

กรมอุตุนิยมวิทย า คาดวันนี้ (7 เม.ย.) บริเวณประเท ศไทยตอนบน ยังต้องระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง

การคาดหม ายลักษณะอากาศ ในช่วง 7 วันข้างหน้ า ระบุว่า วันนี้ (7 เม.ย.)

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้

และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนตกหนักบ างพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 8-12 เมษายน ประเท ศไทยตอนบน จะมีอากาศร้อน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะน อง

และลมกระโช กแร งบ างพื้นที่ สำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้มีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่แข็ งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย