รอบนี้ ฝนตกหนักแน่

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 – 14 เมษายน 2564 เตือนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64

ขอให้ประชาชนบริเวณประเ ทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้น

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64 อากาศร้อน

โดยมีพายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64 อากาศร้อน

โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่งลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่งลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันโดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

กับลมกระโช กแร งบ างแห่งในช่วงวันที่ 10 – 13 เม.ย. 64อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออก

ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 8 – 9 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 14 เม.ย. 64 อากาศร้อน

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 8 เมษายน 2564