แอพเป๋าตัง เตรียมให้กู้เ งิน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช าว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า จากการช่วยเหลือประชาชนผ่ านระบบอีเพย์เมนต์ที่รั ฐบ าลโอนเงิ น

ช่วยเหลือให้ประชาชนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังหลายโครงการในช่วงที่เกิ ดสถานก ารณ์ CV

ในช่วงที่ผ่ านมาพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกร รมและเรียนรู้การใช้จ่ ายเงิ นผ่ านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็ว

โดยความสำเร็จในเรื่องนี้รวมทั้งข้อมูลที่รั ฐบ าลได้รับในช่วงที่ผ่านมารั ฐบ าลกำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเศร ษฐกิจเพิ่มขึ้น

ในส่วนหนึ่งที่รั ฐบ าลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคตอาจให้ประชาชนสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่ อได้มากขึ้น และประชาชนที่มีเงิ นออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้

และรับความเสี่ ยงได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงิ นกู้ได้ตามกฎหมายที่รั ฐบ าลกำหนดซึ่งรูปแบบนี้ในประเท ศจีนมีการดำเนินการโดยบริษัท Alibaba

มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคร าะห์เครดิตของผู้กู้เงินทำให้การปล่อยกู้เงิ นผ่ านระบบแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้

สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครั ฐอาจจะมีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นรูปแบบสถาบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงิ นกู้บ างส่วน

โดยประชาชนที่มาปล่อยกู้ผ่ านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ ยงเองบางส่วนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยที่สูงตามอัตราความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น

เรื่องนี้มีทีมที่ช่วยดูอยู่ว่าในเรื่องการต่อยอดจากโครงการต่างๆที่เป็นลักษณะการส่งเสริมเศร ษฐกิจดิจิทัลในประเท ศจะเป็นอย่ างไร

ซึ่งจุดหนึ่งเรากำลังดูเรื่องความเป็นไปได้ของการกู้ยืมเงิ นกันระหว่างประชาชน

ที่มีระบบเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ ยง หากสามารถทำได้ก็ลดข้อจำกัดของการเข้าถึงเงิ นทุนของประชาชนและเอสเอ็มอี

ขณะที่ในส่วนที่่ทำไปได้คืบหน้ามากคือการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามาค้าข ายผ่ านช่องทางออนไลน์

ซึ่งก็จะผ่ านแอพฯ เป๋าตังอีกเช่นกัน อนาคตแอพนี้จะต่อยอดไปสู่อะไรได้อีกมาก