ทองคำล่ าสุด

วันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น.

โดยร าคาทองล่ าสุดร าคานั้น ยังคงที่หลังจากที่ได้ปรับขึ้นมาหลายวัน ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 25,700 ข ายออกบ าทละ 25,800 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,241.40 ข ายออกบ าทละ 26,300 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่ าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่ างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าคารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ากำเห น็จอาจจะไ ม่ได้ติ ดที่หน้ าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโร งงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมาคมผู้ค้ าทองคำ