เฮทั้งประเทศ เตรียมรับเงิ นเยี ยวย า

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิ ดเผยว่า

จากสถานก ารณ์การแพ ร่ของcv ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ

ต้องปิดหรือหยุดประกอบการส่งผลต่อผู้ประกันตน ต้องหยุดงานชั่ วคร าวสำนักงานประกันสังค มมีความพร้อม

รองรับการให้บริการจ่ ายสิทธิประโยชน์กรณีว่ างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยแก่ลู กจ้ าง ผู้ประกันตน

นางสาวลัดดาชี้แจงว่า ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องส่งเงิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกันตนไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวั งการแพร่ cv ทำให้ไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้น หรือลู กจ้ างไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากน ายจ้ าง

หยุดประกอบกิจการไ ม่ว่าทั้งหมดหรือบ างส่วนเนื่องจากทางร าชการมีคำสั่ งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่ วคร าว

เพื่อป้องกันการแพร่ของโร คติ ดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยติ ดต่อ

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ทำให้ไ ม่สามารถประกอบกิจการได้ต ามปกติและผู้ประกันตนไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์

ทดแทนกรณีว่ างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยในอัตร าร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างร ายวัน ไ ม่เกิน 90 วัน

ซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติ ดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง

แล้วนำส่งให้น ายจ้ างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลู กจ้ างต ามแบบฯ สปส.2-01/7

และหนังสือรับรองการหยุ ดงานกรณีร าชการสั่ งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้ างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบี ยนเพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อน ายจ้ างบันทึกข้อมูลลู กจ้ างเสร็จสิ้ นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service

ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ

นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา

พร้อมให้บริการแก่น ายจ้ าง ผู้ประกันตน ในการจ่ ายสิทธิประโยชน์ต ามสิทธิอย่ างครบถ้วน