พายุเข้า ถล่ มหนักเตรียมรับมือ

วันนี้ (19 เม.ย.64) กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามา

ปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน อง กับมีลมกระโช กแ รง และฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมั ดระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูรีแค” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไ ม่ส่งผลกระทบต่อประเท ศไทยในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อากาศ 7 วันข้างหน้ า 19 เม.ย. 64 – 25 เม.ย. 64 คาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 – 20 เม.ย. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่ านภาคเหนือ ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้

ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้

และอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง