เยี ยวย าประชาชน จ่ ายเงิ นสด 2เดือน คนละ 3,500ทุกคน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีร ายชื่อ และหัวหน้ าพรรคไทยศรีวิไลย์

แสดงความเห็นผ่ านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า รั ฐบ าลต้องเยี ยวย าประชาชน

เนื่องจากเป็นต้นเห ตุที่ทำให้เกิ ดการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด รอบ 3 จนมีผู้ติ ดเชื้ อทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้วงเงิ นกู้ของรั ฐบ าลยังเหลืออยู่ประมาณ 2 แสนกว่าล้าน

และยังมีเงิ นในส่วนอื่นที่รั ฐบ าลเอามาจ่ ายเยี ยวย าให้ประชาชนก่อนได้ เพราะทุกคนตอนนี้เดื อดร้ อนกันหมด

มงคลกิตติ์ ระบุอีกว่า เงิ นสด/เช็ ก ส่งต ามบ้ าน ถึงเวลา เยี ยวย าประชาชนไทยทุกคนๆละ 3,500 บ าท 2 เดือน

รอบเดือน เม.ย.64-พ.ค.64 นายก และ ครม. เป็นคนทำระบ าด รอบ 3 อย่ าเกี่ยงความรับผิ ดชอบ