เร าชนะ รับเงิ นร วดเดียว 22เมษายน รับ7,000

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะ (โครงการฯ)

ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าผ่ านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ

จะสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ า (Facial Recognition)

จะสามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์จำนวน 7,000 บ าท

และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่ านผู้ประกอบการ ร้ านค้ า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โฆษกกระทร วงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้ าของโครงการเร าชนะ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ดังนี้

1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,289 ล้านบ าท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 109,289 ล้านบ าท

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 12,036 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเร าชนะ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศ รษฐกิจไทยแล้วกว่า 193,614 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

ร้านค้าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ