เคาะแล้ว ต่ออ ายุใช้เร าชนะอีก1เดือน

วันนี้ (20เม.ย.64) ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ขย ายกลุ่มเป้าหมายในโครงการเร าชนะ โดยขย ายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิ นของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

กรอบวงเงิ นไ ม่เกิน 210,200 ล้านบ าท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน

กรอบวงเงิ นไ ม่เกิน 213,243 ล้านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบ าท

นอกจากนี้ ยังขย ายเวลาใช้สทธิ์วงเงิ นจาก 31 พฤษภาคม 2564

เป็นใช้จ่ ายได้ไ ม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ ายเงิ นให้แก่ผู้ประกอบการร้ านค้ า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการต ามที่ได้รับสิทธิ